BIKE 독서클럽 ARETE 주제 첫모임

지난 10월13일 목요일 BIKE 독서클럽에서 "ARETE" 주제로 첫모임을 가졌습니다. 약 20명의 독서클럽 회원분들이 모여 군주의 거울 "키루스의 교육"에 대한 토론을 하였습니다.  다음 모임은 10월 27일 6:30PM 군주의 거울: 영웅론을 주제로 JJ 그랜드 호텔에서 있을 예정입니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to blog

연세소식

1 of 4