BIKE 북클럽 8월 2일 수

BIKE 북클럽 8월 2일 수 "카라바조" 저자이신 김상근 교수님께서 특별히 참석해 주셔서 참석하신 여러 연우님께 많은 가르침과 영감을 주셨습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to blog

연세소식

1 of 4